4. Biomasa


Biomasa

Ključno pitanje37

Objasni pojam biomasa? Kako se dobiva biomasa? Vrste i podjela biomase? Prednosti korištenja i utjecaj na okoliš?

Odgojno-obrazovni cilj

Cilj nastavne jedinice je upoznati učenike s osnovnim pojmom biomasa, njenim karakteristikama, podjelama i principom rada. Također pokazati učenicima primjenu biomase i njenu iskorištenost. Tijekom nastavnog sata, učenici će razvijati komunikacijske vještine, kao i suradnju i logičko prosuđivanje kroz dane zadatke. Razvijati će sposobnost izražavanja govorom, kao i samostalno donositi zaključke. Učenici će također primijeniti usvojeno znanje o biomasi na zadacima i pitanjima vezanim za navedenu temu.

Ishodi učenja

 • Učenici mogu definirati pojam biomasa
 • Usvojili su glavnu podjelu biomase
 • Usvajaju razliku između biomase za preradu pogonskog goriva i proizvodnju električne energije
 • Učenici jasno razlikuju prednosti i nedostatke biomase
 • Mogu argumentirati važnost biomase sada i u budućnosti
 • Učenici mogu procijeniti dosadašnje znanje o navedenoj temi
 • Usvajaju ključne kompetencije u pogledu zaštite okoliša i korištenja biomase
 • Također samostalno mogu procijeniti koliko je biomasa zastupljena kao pogonsko gorivo u Hrvatskoj, a koliko u Europi

Potrebni materijali

Udžbenik, radni materijal, papir A4, bilježnica, flomasteri i drvene boje.

Nastavna pomagala

Računalo i projektor, slikokaz, ploča (kreda i/ili flomasteri), radni materijal.

ICT izvori znanja

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, rad u paru i grupi, frontalni i individualni rad (razgovori), izlaganje i prezentiranje.

Ključni pojmovi

Biomasa, toplina, električna energija, tekuće gorivo

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

1. sat Prvi korak (13 minuta):

Pomoću računala će se prikazati kratak video o biomasi i njenoj preradi u druge oblike energije. Zatim će se postaviti pitanje učenicima da komentiraju viđeno i daju svoj osvrt (razmišljanje) što je to biomasa i što se sve koristi da bi se dobio pojedini oblik energije. Učenici će pojedinačno odgovarati i iznositi svoje razmišljanje. Zatim slijedi kratka rasprava o navedenoj temi.

Drugi korak (15 minuta):

Učenicima se postavlja pitanje (s ciljem spoznaje važnosti zadane teme), koja je svrha biomase i njene prerade, ima li utjecaja na okoliš i koje su prednosti korištenja biomase? Međusobno će u paru prokomentirati dana pitanja, zatim će se objediniti svi izneseni odgovori u jednu cjelinu. Nastavnik učenicima pojašnjava važnost i svrhu navedene teme, kao i glavni cilj nastavnog sata.

Treći korak (17 minuta):

Nakon aktivnog prvog dijela sata, nastavnik zaključuje nastavnu jedinicu s nekoliko bitnih činjenica, koje si učenici zapisuju u bilježnicu. Zatim nastavnik dijeli učenike u grupe (maksimalno 4 učenika po grupi), te svakoj grupi dodjeljuje jedinstvenu temu koju trebaju obraditi. Učenici će obrađivati teme s obzirom na područja biomase, tako što će svaka grupa imati svoju temu:

 • 1. grupa: Općenito o biomasi
 • 2. grupa: Dobivanje topline iz biomase
 • 3. grupa: Dobivanje električne energije iz biomase
 • 4. grupa: Biogorivo – postupak dobivanje i vrste
 • 5. grupa: Prednosti i nedostatci biomase
 • 6. grupa: Utjecaj biomase na okoliš

Nakon podjela u grupe i dobivenih uputa, učenici kreću na rad. Rad se nastavlja i na drugi sat.

2. sat:

Prvi korak (13 minuta):

Učenici nastavljaju raditi zadatak od prošlog sata. Sami su si organizirali tko će što raditi u grupi i tko je za što zadužen. Izabrati će svoga predstavnika koji će ostalim grupama kratko izložiti navedenu temu.

Drugi korak (25 minuta):

Nakon što je svaka grupa završila s radom, počinje izlaganje radova i prezentiranje o temi koju su imali. Ovaj oblik rada nešto je složeniji, jer učenici jedan drugome prenose nova znanja, što je ujedno i jedan od oblika suradničkog učenja. Ostale grupe prate učenička izlaganja i bilježe u bilježnice najbitnije od svake teme.

Treći korak (7 minuta):

Kada su sve grupe izložile i predstavile svoj rad, slijedi kratak pregled i isticanje zaključaka o svakoj navedenoj temi. Nastavnik može nagraditi najbolju grupu i/ili grupe u razredu, koje su se istakle svojim radom ili aktivnošću na satu.

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Istražiti gdje u Hrvatskoj ima najviše potencijala za biomasu.
 • Istražiti koji od gradova u Hrvatskoj ima javni prijevoz na biogoriva.
 • Istražiti koja zemlja u svijetu sadi, prikuplja i uzgaja biomasu.
 • Odgovoriti na sva pitanja u priručniku iza cjeline Biomasa