5. Održivi razvoj i racionalna uporaba energije


Održivi razvoj i racionalna uporaba energije

50  51

Ključno pitanje

Što je održivi razvoj? Koje su mu glavne karakteristike? Kako se ostvaruje i gdje se primjenjuje održivi razvoj?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni ciljevi nastavne jedinice su upoznati učenike sa održivim razvojem, njenom primjenom u stvarnosti, načinom korištenja i održavanja. Također će učenici usvojiti bitne odrednice racionalne upotrebe energije. Znati će primijeniti navedene pojmove u stvarnosti, te će im se razviti kvalitetna svijest i briga za okoliš. Učenicima će se pokazati svrha primjene održivog razvoja, kao i kako racionalno koristiti energiju. Kod učenika će se razvijati komunikacijske kompetencije. Poticati će se učenike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Učenici će razvijati sposobnost izražavanja govorom, kao i samostalno donositi zaključke.

Ishodi učenja

 • Učenici će znati objasniti pojam održivi razvoj
 • Znati će pravo značenje održivog razvoja
 • Znati će nabrojiti prednosti racionalne upotrebe energije
 • Moći će u stvarnosti primijeniti usvojeni sadržaj
 • Učenici mogu procijeniti dosadašnje znanje o navedenoj temi
 • Mogu argumentirati važnost održivog razvoja i racionalne upotrebe energije
 • Usvajaju ključne kompetencije u pogledu zaštite okoliša

Potrebni materijali

Udžbenik i/ili priručnik, bilježnica, radni materijal (radni listovi).

Nastavna pomagala

Računalo i projektor, slikokaz, ploča (kreda i/ili flomasteri), radni listovi.

ICT izvori znanja

 1. www.odraz.hr/hr/nase-teme/odrzivi-razvoj
 2. www.youtube.com/watch?v=3OdP7bYe5wk

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, individualni i rad u paru

Ključni pojmovi

Održivi razvoj, zelena ekonomija, zaštita okoliša, održivost

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

1. i 2. sat

Prvi korak (15 minuta):

Nastavnik pitanjima Što je održivi razvoj? Kako se ostvaruje? Koja mu je glavna zadaća? Gdje se primjenjuje? potiče raspravu i uvodi učenike u novu nastavnu cjelinu. Učenici odgovaraju na postavljena pitanja i iznose svoja razmišljanja.

Drugi korak (5 minuta):

Nastavnik pomoću računala i projektora prezentira učenicima video o održivom razvoju i racionalnoj upotrebi energije. Učenici svojim pitanjima potiču raspravu, te nastavnik s ciljem spoznaje važnosti zadane teme ukazuje na važnost održivog razvoja, zaštite okoliša i racionalnu upotrebu energije u svim segmentima.

Treći korak (60 minuta):

Kada su sve artikulacijske teme odrađene, nastavnik prikazuje prezentacijom bitne značajke održivog razvoja, njenu primjenu u stvarnosti, temeljne komponente održivog razvoja, te kako se postiže kroz određeno vrijeme održivi razvoj i kako se održava. Učenici u bilježnice zapisuju najbitniji sadržaj.

Četvrti korak (10 minuta):

Kada su učenici napisali bitan dio sadržaja u bilježnicu, nastavnik kratkim pitanjima provjerava usvojeni sadržaj. Nastavnik može vrednovati pojedine učenike iz aktivnosti i zalaganja na satu.

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Što je održivi razvoj?
 • Kako racionalno koristiti energiju?
 • Koje su glavne značajke održivog razvoja?
 • Kakvo je stanje u Hrvatskoj s održivim razvojem? Objasni!