8. Geotermalna energija


Geotermalna energija

72

Ključno pitanje

Što je geotermalna energija? Kako i gdje nastaje?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni cilj nastavne jedinice je upoznati učenike sa osnovnim značenjem pojma geotermalna energija, s njenom primjenom u stvarnost i prednostima korištenja. Također pokazati učenicima svrhu primjene i korištenja, kao i glavnu značajku u korištenju s obzirom na okoliš. Razvijati komunikacijske, prezentacijske i stvaralačke kompetencije kod učenika. Njegovati individualni i rad u paru. Razvijati sposobnost primjene naučenih sadržaja u stvarnosti. Poticati učenike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Razvijati sposobnost izražavanja govorom, kao i samostalno donositi zaključke.

Ishodi učenja

 • Učenici mogu definirati pojam geotermalna energija
 • Učenici jasno razlikuju prednosti i nedostatke geotermalne energije
 • Mogu argumentirati važnost geotermalne energije
 • Učenici mogu procijeniti dosadašnje znanje o navedenoj temi
 • Usvajaju ključne kompetencije u pogledu zaštite okoliša
 • Usvojiti će način na koji geotermalna energija nastaje i gdje se može koristiti

Potrebni materijali

Udžbenik i/ili priručnik, radni materijal, papir A3, flomasteri i drvene boje, računalo, internet mreža.

Nastavna pomagala

Računalo i projektor, slikokaz, ploča (kreda i/ili flomasteri), radni materijal, uputstva za rad.

ICT izvori znanja

 1. www.renewableenergyworld.com/geothermal-energy/tech.html
 2. www.geothermal.org/what.html

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, oluja ideja, izrada materijala (krajnji rezultat), frontalni i individualni rad (razgovori), rad u paru Ključni pojmovi Geotermalna energija, pretvorba energije, toplinska para, iskorištenost energije

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

1. i 2. sat

Prvi korak (13 minuta):

Kao uvod u nastavnu jedinicu, nastavnik postavlja učenicima pitanja Što je geotermalna energija? Kako i gdje nastaje? Učenici odgovaraju na pitanja, te se time potiče rasprava i interakcija između učenika. Nakon toga nastavnik ispituje učenike ima li u Hrvatskoj upotreba geotermalne energije i da navedu primjer gdje ima.

Drugi korak (7 minuta):

Nakon uvoda u nastavnu jedinicu, nastavnik objašnjava učenicima što im je cilj nastavne jedinice. Učenici moraju u paru, sjesti za računala i istražiti sve o geotermalnoj energiji. Nakon što su istražili, zadatak im je napraviti prezentaciju o navedenoj temi, te će se ista prezentirati drugim grupama (parovima) u razredu. Za ovaj rad potrebna su računala i internet mreža. Nastavnik upućuje učenike u rad, tako da si sami izaberu s kim žele raditi.

Treći korak (45 minuta):

Nastavnik upućuje učenike u rad i prati njihovu aktivnost i angažiranost oko izrade potrebnog zadatka. Učenici rade u paru, pretražuju, bilježe, skupljaju potreban materijal, te izrađuju prezentaciju.

Četvrti korak (25 minuta):

Kada su svi učenici izradili dani zadatak, slijedi prezentiranje pred svim grupama. Nastavnik prati i vrednuje svaku grupu.

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Istražiti razvijenost geotermalne energije u Hrvatskoj
 • U kojem dijelu Hrvatske ima najviše geotermalne energije? Objasni!
 • Navedi prednosti i nedostatke upotrebe geotermalne energije.
 • Koje su glavne komponente kod pronalaska geotermalne energije (na što se mora obratiti pozornost)?