2. Newtonovi zakoni, djelovanje sila na tijelo


Newtonovi zakoni, djelovanje sila na tijelo

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Procijeniti utjecaj sile F i mase m na gibanje tijela
 • Upotrijebiti zbrajanje vektora na primjeru sila
 • Nacrtati dijagram sila koje djeluju na tijelo
 • Napraviti graf ovisnosti F, m, a
 • Formulirati odnos F, m, a

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: dva dinamometra od minimalno 20 N, uteg, uže, autići ili kolica, mjerna vrpca, zaporni sat…

 • Učenike se vodi kroz samostalni rad razgovorom, kako bi ispravno postavili fizikalne zakone koje će primjenjivati tijekom mjerenja
 • Kod izvođenja 1. dijela, prokomentirati svakodnevne primjere 3. Newtonovog zakona
 • Raspraviti s učenicima pojmove sila i protusila
 • Prije izvođenje vježbi nastavnik provjerava nastavna pomagala i prilagođava ih izvođenju mjerenja npr. odgovarajuća vrijednost dinamometra i utega koji vuče kolica kako gibanje ne bi bilo prebrzo ili presporo
 • Prilikom razgovora i opisa mjerenja ukazati na važnost kontrole varijabli, točnije koje veličine su stalne, a koje su promijenjive (F, m)
 • Prokomentirati utjecaj trenja na ukupnu akceleraciju tijela

1

 • Djelovanje stalne sile možemo postići tako da pustimo uteg da pada ili povlačeći kolica dina mometrom
 • Mjerenje možemo izvesti u nekoliko različitih varijanti: npr. kolica mogu biti spojena na električno tipkalo i vrpcu s koje se mogu dobiti podaci o akceleraciji, putu, brzini, a također mogu se koristiti svjetlosna vrata kroz koja se gibaju kolica
 • Raspraviti s učenicima odnos veličina F, m, a. Npr. ako je akceleracija stalna, kakva je sila F u vremenu?
 • Prokomentirati pozitivan i negativan predznak akceleracije
 • Raspraviti misaone eksperimente u primjeru 2, potražiti prikaze u filmskim scenama

DODATNI SADRŽAJI:

zadaju se učenicima za zadaću i mogu biti kriterij procjene i vrednovanja učeničkog rada, na primjer:

 • Zadati učenicima za zadaću neka pronađu u SF i akcijskim filmovima scene koje potvrđuju Primjer 2.
 • Pronaći svakodnevne primjere primjene 1. i 2. Newtonovog zakona
 • Nacrtati a-t, v-t, s-t grafove jednoliko ubrzanog i jednoliko usporenog gibanja
 • Objasniti porijeklo i iznos gravitacijskog ubrzanja, predložiti način eksperimentalnog određivanja