3. Trenje


Trenje

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Opisati ideju, način mjerenja i izvođenja vježbe
 • Objasniti zašto su mjerene baš te veličine
 • Izračunati faktor trenja za različite podloge
 • Izraziti rezultat i odgovarajuća odstupanja od srednje vrijednosti
 • Zaključiti o čemu ovisi faktor trenja

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: drvena podloga, kamena podloga, utezi različitih masa, drveni kvadar ili nekoliko tijela s različitom dodirnom podlogom (drvo, brusni papir, staklo, guma), nit, dinamometar, vaga

 • Cilj vježbe je zajednički ponoviti i prodiskutirati s učenicima osnovne pojmove vezane uz sile, posebno silu trenja
 • Učenike se razgovorom vodi kroz samostalni rad, kako bi ispravno postavili fizikalnu zakone koje će primjenjivati tijekom mjerenja
 • Ako učenici nisu upoznati sa uporabom računa pogreške kod analize rezultata, potrebno ih je upoznati s tim postupkom, ili prije ili poslije provedbe mjerenja
 • Prokomentirati kako bi trebao izgledati dijagram sila na tijelo
 • Prilikom opisa postupka mjerenja ukazati na važnost kontrole varijabli, koje veličine su stalne a koje se mijenjaju. Npr. na istoj podlozi gledamo odnos mase m i vučne sile F
 • Ponoviti čemu je jednaka rezultanta sila na tijelo kada se giba jednoliko ubrzano (FR= ma) i kada se giba jednoliko (FR =0) i zatim to primijeniti u određivanju sile trenja Ftr
 • Povezati iznos sile trenja s pritisnom silom (silom okomitom na podlogu) i silom teže
 • Pokazati dijagram sila na horizontalnoj podlozi i na kosini i povazati sa trenjem na kosini
 • Raspraviti s učenicima postojanje statičkog i dinamičkog faktora trenja

DODATNI SADRŽAJI:

zadaju se učenicima za zadaću i mogu biti kriterij procjene i vrednovanja učeničkog rada.

 • Istražiti odnos trenja kotrljanja u odnosu na trenje klizanja i naći primjere u okolini i upotrebi
 • Utjecaj otpora zraka na gibanje npr. vozila i koja su riješenja