1. Gibanje tijela


Gibanje tijela

Što je gibanje? Kako znate da se tijelo giba?

Kako opisujemo gibanje? Kojim fizikalnim veličinama?

I. dio PRIBOR:

kolica (autić), mjerač vremena (štoperica), metar, dinamometar, klin, kvadar, kreda, električno tipkalo, trake, mobitel, svjetlosna vrata.

Koje fizikalne veličine imaju stalnu vrijednost kod jednolikog gibanja po pravcu?

Koliko iznosi akceleracija tijela kod jednolikog gibanja?

Koristeći navedeni pribor (kolica, dinamometar, metar…) demonstrirajte jednoliko gibanje.

Kako bi ste postigli jednoliko gibanje tijela? Opišite načine provođenja mjerenja.

Postavite kolica na površinu malog nagiba. Nagib je takav da se kolica ne gibaju samostalno bez djelovanja sile, ali nakon što ih mi lagano gurnemo gibat će se stalnom brzinom. Npr. možete na jedan kraj klupe staviti klin, kvadar, knjigu ili sl..dok ne pronađete odgovarajući nagib.

screenshot-at-oct-10-17-52-33

Zašto radimo blagi uspon kod kojeg kolica još miruju?

Gibanje kolica duž nekog puta ovisno o vremenu možete odrediti samostalno mjereći vrijeme gibanja i put. Možete snimiti gibanje pomoću trake i električnog tipkala, ili snimiti kao film i očitati podatke sa snimljenog zapisa.

Kako bi ste na osnovi izmjerenih podataka izračunali brzinu kojom se giba tijelo?

3

v =________________  Δvmax =____________________

Rezultat : v = (V + Δvmax) = _________________________________

2

II. dio

Što je jednoliko ubrzano gibanje? Koja je veličina stalna?

Ako je sila kojom djelujemo na tijelo stalnog iznosa, kako se onda giba tijelo? Objasni.

Kako biste demonstrirali jednoliko ubrzano gibanje? Opišite pokus.

Kako biste izračunali akceleraciju tijela? Napišite izraz.

Djelujući nekom vučnom silom na kolica, dinamometrom ili postavljanjem većeg nagiba na plohi po kojoj se giba tijelo, proučite gibanje kolica.

Provedite mjerenja, unesite podatke u tablicu, provedite račun pogreške i nacrtajte v-t, s-t i a-t graf?

3

a =__________________ Δamax=______________________

rezultat: a= ( a ± Δamax)= ______________________

2

Što utječe na dobivene rezultate i koje su se pogreške mogle pojaviti tijekom mjerenja?

ZADACI:

1. Na crtežu označi koji dio odgovara putu, a koji pomaku tijela?

4

2. Na grafu očitaj koliki je prijeđeni put, a koliki je pomak?

5

3. Pretpostavite da se tijelo giba od točke A do točke B. Usporedite put i pomak tijela, te objasnite odabrani odgovor:

 • a) pomak je uvijek veći ili jednak prijeđenom putu,
 • b) pomak je jednak prijeđenom putu,
 • c) pomak je uvijek manji ili jednak prijeđenom putu,
 • d) pomak može biti jednak, veći ili manji od prijeđenog puta.

4. Graf prikazuje ovisnost brzine tijela o vremenu pri pravocrtnom gibanju. Koji a, t graf odgovara gibanju prikazanom v, t grafom? Nacrtaj.

6

5. Može li tijelo mijenjati smjer brzine kada je akceleracija konstantna?

 • a) ne, jer se uvijek ubrzava,
 • b) ne, jer brzina uvijek raste za isti iznos,
 • c) da, primjerice kod bacanja lopte uvis,
 • d) da, primjerice automobil se iz stanja mirovanja ubrzava, a zatim se pred semaforom usporava.

6. Na slici su prikazani s, t-dijagram i v, t-dijagram. Odaberite odgovarajući dijagram za sljedeće slučajeve:

 • A) automobil koji se giba jednoliko ubrzano i pravocrtno, bez početne brzine,
 • B) automobil koji se giba iz stanja mirovanja s konstantnim ubrzanjem,
 • C) automobil koji ima početnu brzinu i zatim se dodatno ubrzava neko vrijeme,
 • D) automobil koji se usporava,
 • E) parkirani automobil,
 • F) pješak u šetnji.

7

7. Pri polasku sa stanice, tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 1 m s-2. Pri čemu postigne brzinu 10 m s-1 ? Koliko je trajalo ubrzavanje?

8. Izračunajte akceleraciju tijela koje u četvrtoj sekundi prijeđe 18 m gibajući se jednoliko ubrzano.

9. Neki automobil kreće akceleracijom 4 m s-2 . U tom trenutku pretječe ga drugi automobil koji se giba jednoliko po istom pravcu brzinom 108 km/h-1. Koliko su automobili udaljeni jedan od drugoga deset sekundi nakon pretjecanja?

10. Utrka je trajala 60 sekundi. Prvih 20 sekundi tijelo je prešlo 100 m, u drugih 20 sekundi 80 m, a u posljednjih 20 sekundi 120 m.

 • a) Izračunajte srednje brzine.
 • b) Kolika je srednja brzina tijekom cijele utrke?
 • c) Nacrtajte grafički prikaz srednjih brzina u ovisnosti o vremenu.

11. Učenici A i B vukli su trake ispod elektromagnetskog tipkala. Kako su vukle trake osobe A, a kako osobe B? Izračunaj brzinu u oba slučaja!

9