3. Kalorična hrana


Kalorična hrana

Sagorijevanjem hrane dobivamo energiju. Iznos energije koji se oslobađa sagorijevanjem hrane određuje se u uređaju koji se zove kalorimetar (slika 1.). Prosječnim tinejdžerima između 14 i 18 godina dnevno treba 1800 – 3200 kcal, ovisno o spolu i aktivnosti.

Odredite pokusom koliko energije možete dobiti sagorijevanjem određene hrane.

Pretpostavite koja hrana će sagorijevanjem davati više energije: (brojem 1 označite namirnicu za koju pretpostavljate da sagorijevanjem oslobađa najmanje energije, a brojem 3 najviše energije)

  • a) orah ___  b) kikiriki ___  c) sljezov kolačić ___
  • b) Po kojem kriteriju ćete usporediti koja hrana daje više energije?
  • c) Hoće li količina topline ovisiti o masi uzorka?
  • d) Hoće li količina topline ovisiti o duljini gorenja uzorka?

Koliko energije se oslobodi sagorijevanjem namirnica?

Pribor i kemikalije: voda, aluminijska limenka od 0,5 L, stakleni štapić, pluteni čep s iglom, kuhinjski upaljač za plin, vaga, željezni stativ, metalni prsten, stezaljka, termometar, menzura

Slika 1. Shematski prikaz priručnog kalorimetra.

5

Na shematskom prikazu labaratorijske opreme označite nazive pojedinog pribora.

Priprema kalorimetra:

1. Odvagnite masu limenke i zapišite podatak u Tablicu 1.

2. Odmjerite menzurom 50 mL vode i stavite je u limenku. Odvagnite masu limenke s vodom i zapišite je u Tablicu 1.

3. Izračunajte masu vode u kalorimetru.

4. Sastavite kalorimetar prema slici 1. (postavite limenku na nosač tako da provučete stakleni štapić kroz otvor na „ručkici“ limenke i naslonite štapić na metalni prsten).

5. Prilagodite visinu limenke tako da je oko 2,5 cm iznad nosača uzorka Spaljivanje hrane:

6. Izmjerite temperaturu vode u limenci.

7. Stavite uzorak tvari na iglu provučenu kroz pluteni čep (nosač) i odvagnite masu uzorka s nosačem (zapišite masu u Tablicu 1.).

8. Zapalite uzorak upaljačem i postavite ga ispod limenke da grije vodu (Slika 1.).

9. Izmjerite i zabilježite masu preostalog uzorka i nosača.

10. Ponovite postupak za sve uzorke hrane, koristeći svaki put svježu vodu.

Izračun oslobođene energije

11. Izračunajte toplinu koju voda apsorbira spaljivanjem svakog pojedinog uzorka (10. podatak u tablici) na temelju podataka dobivenih pokusom.

Formula koja se koristi u tu svrhu je: Q = m c ΔT 3. m(voda), c(H2O(l)) = 4,186 J g-1 K-1, 9. ΔT(voda)

Tablica 1. Eksperimentalni podatci

6

Slaže li se dobiveni rezultat s pretpostavkom o energetskoj vrijednosti hrane s početka pokusa?

e) Uobičajeno je energetsku vrijednost hrane izražavati u kalorijama (kcal). Ako jedna kcal sadrži 4,18 kJ, koliko energije u kcal sadrži vrećica kikirikija u kojoj je masa kikirikija 50 g?

f) Kakav biste nutricionistički savjet dali sportašima o energetskoj vrijednosti ispitanih namirnica?

Jeste li znali?

Tijekom trudnoće potrebno je dnevno 300 – 500 kcal više nego inače.