2.3. Mogu li se paralelni pravci sjeći?


Mogu li se paralelni pravci sjeći?

Cilj:

Otkriti temeljne pojmove i pravila perspektive i primijeniti ih pri rješavanju jednostavnijih zadataka.

Ishodi učenja:

Učenik će:

  1. Razlikovati perspektive prema stilskim razdobljima u likovnoj umjetnosti
  2. Opisati kako nastaje perspektivna slika objekta koji se nalazi u horizontalnoj, odnosno vertikalnoj ravnini
  3. Razmotriti utjecaj kuta koji pravac zatvara s ravninom slike na položaj nedogleda na horizontu
  4. Odrediti pravu duljinu dužine koja se nalazi u horizontalnoj ravnini i zadana je svojom projekcijom
  5. Odrediti pravu duljinu dužine okomite na horizontalnu ravninu i zadana je svojom projekcijom
  6. Nacrtati perspektivnu sliku kvadrata koji se nalazi u horizontalnoj ravnini

Upute za nastavnika:

Učenici na početku sata otvaraju datoteku Mogu li se paralelni pravci sjeci.gsp.

Na početku će učenici pročitati kratki strip koji daje odgovor na pitanje mogu li se paralelni pravci sjeći. Potrebno je s učenicima komentirati kako naše oko paralelne pravce u horizontalnoj ravnini ne percipira kao paralelne već se oni sijeku u jednoj točki. To je motivacija za otkrivanje matematičkih pravila prilikom prikaza trodimenzionalnih objekata na dvodimenzionalnoj plohi.

U odjeljku povijest perspektive nastavnik će učenicima kratko prepričati razvoj perspektive i spomenuti najznačajnije predstavnike i njihove radove.

Prije definiranja temeljnih pojmova učenici će na predlošku kocke istražiti kako nastaje perspektivna slika objekta, odnosno kako slikar vidi neki objekt. Potrebno je naglasiti kako kocka prikazana u kosoj projekciji predstavlja trodimenzionalni prostor u kojem se nalazi objekt. Važno je da učenici rotiraju kocku i sagledaju je iz različitih kutova te da otkriju što utječe na promjenu perspektivne slike. To mogu učiniti promjenom visine ili udaljenosti slikara od platna ili promjenom oblika samog lika kojeg „crtamo“. Nastavnik će potom definirati temeljne pojmove perspektive na predlošku kocke te zajedno s učenicima riješiti primjer 1.

Svako od pravila perspektive nastavnik treba demonstrirati učenicima na predlošku kocke i referirati se na prethodne crteže i fotografije na kojima je ono uočeno. Nakon toga će učenicima pojasniti što se nalazi na predlošku za crtanje na kojem će rješavati svaki od sljedećih zadataka.

Primjere 2 i 3 nastavnik rješava zajedno s učenicima naglašavajući kako se prava veličina dužine nalazi na osnovici.

Zadatak 2 učenici rješavaju samostalno. Njime se provjerava samostalnost prilikom upotrebe pravila perspektive, a koristi se i veći broj alata Sketchpada.

Za domaću zadaću učenici mogu istražiti što je to anamorfna, a što ulična perspektiva i usporediti ju s linearnom perspektivom.