2.5. Kako Spiderman vidi svijet?


Kako Spiderman vidi svijet?

Cilj:

Nacrtati primjenom perspektive s dva i tri nedogleda perspektivnu sliku složenoga geometrijskog tijela.

Ishodi učenja:

Učenik će:

  1. Razlikovati perspektivu s jednim od perspektive s dva nedogleda
  2. Razlikovati perspektivu s dva od perspektive s tri nedogleda
  3. Nacrtati primjenom perspektive s dva nedogleda perspektivnu sliku objekta zadanog svojim tlocrtom
  4. Nacrtati primjenom perspektive s dva nedogleda perspektivnu sliku objekta

Upute za nastavnika:

Učenici na početku sata otvaraju datoteku Kako Spiderman vidi svijet.gsp.

U primjeru 1 važno je diskusijom doći do zaključka da na drugoj i trećoj fotografiji vertikalni pravci više nisu vertikalni te da i oni imaju svoj nedogled, a njegov će položaj ovisiti o smjeru gledanja promatrača. Na prvoj fotografiji Spiderman gleda prema horizontu i zato vertikalni pravci ostaju vertikalni. To je uvod za perspektivu s dva, odnosno s tri nedogleda.

U primjeru 2 učenici će na dvjema fotografijama Muzeja suvremene umjetnosti odrediti položaje nedogleda. Treba komentirati kako broj nedogleda ovisi o kutu gledanja, ali da se oni uvijek nalaze na horizontu, te da su vertikalni pravci ostali vertikalni.

Prilikom određivanja perspektivne slike kvadrata (primjer 3) u općem položaju koristimo ista pravila kao u prethodnoj lekciji. Treba naglasiti kako bez obzira što nijedna od njegovih stranica nije okomita na osnovicu niti zatvara s njom kut veličine 45°, možemo uvijek konstruirati vrhovima kvadrata te pravce i odrediti njihove perspektivne slike. Nakon što nacrtaju sliku kvadrata, učenici trebaju odrediti nedoglede međusobno paralelnih pravaca i uočiti da se oni uvijek nalaze na horizontu.

U primjeru 4 treba pojasniti učenicima kako koristiti naredbu Transformacije u Sketchpadu i na taj način odjednom preslikati čitav skup točaka ravnine koji je zadan svojim tlocrtom.

U zadatku 2 učenici ne trebaju crtati tlocrt kuće, već po volji odabrati položaj dvaju nedogleda na horizontu. Također, sve dimenzije kuće trebaju se moći mijenjati, ali omjer točaka A, P1, i B, odnosno A, P i B mora ostati jednak.

Nakon što učenici skiciraju tri nedogleda međusobno paralelnih pravaca (primjer 6) treba komentirati kako položaj trećeg nedogleda ovisi gledamo li prema dolje ili gore, odnosno radi li se o ptičjoj ili žabljoj perspektivi. Vezu između tih dviju perspektiva najlakše je pokazati u primjeru 7 pomicanjem trećeg nedogleda iznad, odnosno ispod horizonta.

Za domaću zadaću učenici trebaju osmisliti što će crtati u sklopu završnog projekta na sljedećem satu i rukom skicirati tlocrt objekta, ulice ili unutrašnjosti interijera, ovisno za što se odlučio.