7. Umjetna krv


Umjetna krv

Angažirani ste da napravite umjetnu krv za potrebe snimanja filma. Jedan od načina dobivanja otopine čija će boja biti slična krvi je miješanje otopina željezova(III) nitrata i amonijeva tiocijanata. Pri tome nastaje složeni spoj nabojnog broja +2.

a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije nastajanja umjetne krvi.

Vaš zadatak je da iz priređene smjese dobijete još crveniju “krv”, tj. da proizvedete što vise crvenog produkta u smjesi. Za to imate na raspolaganju otopine različitog sastava i plamenik.

Pribor i kemikalije:

Otopina željezova(III) nitrata (c(Fe(NO3)3) = 0,2 mol dm-3), otopina amonijeva tiocijanata (c(NH4SCN) = 0,2 mol dm-3), destilirana voda, natrijeva lužina, plamenik, drvena štipaljka, propipeta, vodena kupelj, ledena kupelj, 4 kapaljke.

16

Priprema početne otopine umjetne krvi:

  1. U čašu se odpipetira po 1 mL otopine željezovih iona i tiocijanatnih iona.
  2. Smjesi se doda 100 mL destilirane vode i promućka se.

b) Na prikazanom shematskom prikazu laboratorijske opreme, upišite nazive pribora koji nije imenovan.

Pretpostavite, dodatak koje od raspoloživih kemikalija će proizvesti najcrveniju boju otopine i kako će temperatura utjecati na postojanost boje.

17

Zacrvenimo se!

A – utjecaj promjene koncentracije na ravnotežu

1. Po 5 mL “umjetne krvi” ulijte u 4 epruvete.

2. Zatim se redom u 2., 3. i 4. epruvetu dodaje po 5 kapi reagensa navedenih u tablici 1.

3. Opažanja zapišite u tablicu 1.

Tablica 1. Boja otopine nakon dodatka određenih tvari.

18

c) Kako je dodatak navedenih tvari utjecao na količinu nastalog (FeSCN)2+?

d) Zašto natrijeva lužina utječe na položaj ravnoteže, iako njeni ioni nisu sudionici ravnotežne reakcije?

B – utjecaj promjene temperature

1. Operite epruvete iz A dijela pokusa i u 3 epruvete ponovno dodajte po 5 mL “umjetne krvi”.

2. Jednu epruvetu ostavite u stalku, drugu stavite u vodenu kupelj s vrućom vodom, a treću u led.

3. Ostavite epruvete stajati 5 minuta.

4. Opažanja zapišite u tablicu 2.

Tablica 2. Boja otopine u ovisnosti o temperaturi otopine

screenshot-at-oct-17-21-17-10

e) U kojoj epruveti je nastalo najviše (FeSCN)2+?

f) Je li reakcija nastajanja (FeSCN)2+ iz otopina željezovog(III) nitrata i amonijeva tiocijanata endotermna ili egzotermna?

g) Napiši termokemijsku jednadžbu navedene reakcije.

h) Određeno je da ravnotežna koncentracijska konstanta za navedenu reakciju pri 25°C iznosi 138 dm3 mol-1.  Koliko iznosi ravnotežna koncentracija (FeSCN)2++ iona, ako ravnotežne koncentracije Fe3+ i SCN- iona iznose 0,05 mol dm-3?

i) Je li iznos konstante jednak u sve tri epruvete iz B dijela zadatka? Obrazloži.

 19

Slaže li se dobiveni rezultat s pretpostavkom utjecaju dodatka tvari i promjene temperature na ravnotežu?

Jeste li znali?

Osim crvene postoji i plava krv, a može se dogoditi i da krv postane zelena.